Navigace

Obsah

OZV 3 2017 - Vyhláška o nočním klidu

OZV 2 2017 - Vyhláška o sběru odpadů 2

OZV 1 2017 - Vyhláška o sběru odbadů 1

Veřejná vyhláška č.1/2015 - územní plán

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Slaný a Obecním úřadem Zvoleněves

Dodatek č.1 veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Slaný a obcí Zvoleněves podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků

Dohoda o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Slaný a obcí Zvoleněves podle § 63 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, k vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků

Obecně závazná vyhláška č.4/02 zastupitelstvo obce Zvoleněves se usneslo vydat tento "Řád veřejného pohřebiště obce Zvoleněves "

Obecná vyhláška o závazných částech územního plánu obce Zvoleněves

Obecně závazná vyhláška obce Zvoleněves č.3/04 o školních zařízení

Obecná vyhláška o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Zvoleněves

Obecně závazná vyhláška č.6/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/02 obce Zvoleněves ze dne 29.dubna 2002 o koeficientu růstu nájemného z bytů

Obecně závazná vyhláška obce Zvoleněves č.1/2006 Požární řád

Obecně závazná vyhláška obce Zvoleněves č.1/2007 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška obce Zvoleněves č.2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných zábav, diskoték a jiných podniků k zajištění veřejného pořádku

Obecně závazná vyhláška obce Zvoleněves č.3 / 2007 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství